Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

RC Security Algemene voorwaarden

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. RC Security: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: RC Security gevestigd aan de Lakenblekerstraat 24D, 1431GG te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64106799;
b. opdrachtgever: de wederpartij van RC Security;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen RC Security en de opdrachtgever;
d. object: het object waarop de werkzaamheden van RC Security betrekking heeft.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen RC Security en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RC Security, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. RC Security en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan RC Security opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop RC Security haar offerte baseert.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van RC Security binden RC Security niet.
3.5. Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn de vermelde prijzen of tarieven inclusief btw.
3.6. Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn de vermelde prijzen of tarieven exclusief btw.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van RC Security schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

Artikel 5. Looptijd van de overeenkomst en opzegging

5.1. Indien met de opdrachtgever een duurovereenkomst is aangegaan, dan zijn, naast de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
5.2. Met de opdrachtgever zijnde een consument wordt de overeenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd van een jaar. Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst telkens automatisch met 1 jaar verlengd. Beide partijen kunnen de overeenkomst na het eerste contractjaar te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
5.3. Met de opdrachtgever zijnde een bedrijf wordt de overeenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar. Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst telkens automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.4 opzegt.
5.4. Partijen kunnen de overeenkomst die is aangegaan voor 1 jaar tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 3 maanden voor het einde van de looptijd. De beëindiging van de looptijd gaat in per einde contractjaar waarin de opzegging is ontvangen, of, indien de opzegging niet uiterlijk 3 maanden voor het einde van het loopjaar is ontvangen, tegen het einde van het daarop volgende contractjaar.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

5.5 RC Security zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. RC Security zal de van overheidswege gestelde voorschriften en (veiligheid) eisen die van toepassing zijn op de door haar te verrichten werkzaamheden naleven. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting.
6.1. RC Security heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
6.2. RC Security zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
6.3. De medewerkers van RC Security dan wel de door haar ingeschakelde derden dragen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de bedrijfskleding van RC Security, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
6.4. Waarschuwingen en/of meldingen zal RC Security verrichten aan de contactpersonen of instanties die door de opdrachtgever zijn opgegeven. RC Security is niet verantwoordelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze contactpersonen of instanties na de gedane waarschuwing of melding.
6.5. Indien RC Security aan de opdrachtgever surveillancediensten levert, is het mogelijk dat RC Security gedurende de surveillancediensten ook surveilleert bij andere opdrachtgevers. Dit heeft tot gevolg dat de surveillance niet constant wordt uitgevoerd. RC Security kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat er geen actie wordt ondernomen dan wel dat er geen melding wordt gemaakt ten behoeve van het object in de periode dat RC Security tijdens haar surveillanceronde niet bij de opdrachtgever surveilleerde.
6.6. Indien RC Security een strafbaar feit constateert, Is RC Security gerechtigd daarvan aangifte te doen ook indien de aangifte tot nadelige gevolgen voor de opdrachtgever kan leiden.
6.7. Ter voorkoming van het onnodig waarschuwen van de politie bij een vals alarm, is RC Security gerechtigd de alarmmelding eerst bij de opdrachtgever te controleren.
6.8. RC Security zal de (huis) regels die betrekking hebben op het object in acht nemen, voor zover de uitvoering van de opdracht dat toelaat.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan RC Security aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RC Security ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever dient RC Security tijdig alle sleutels en toegangscodes te verstrekken en RC Security alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de te verrichten werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
7.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte materialen.
7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van zijn organisatie dan wel door hem ingeschakelde derden die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
7.4. Indien door RC Security of door RC Security ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht in of bij het object, dan draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals, maar zeker niet beperkt tot, communicatiemiddelen, sanitair en verlichting.
7.5. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het object en alle materialen die hij aan RC Security ter beschikking stelt dan wel die in of bij het object aanwezig zijn zich in zodanige staat bevinden dat RC Security tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen schade lijdt.
7.6. De opdrachtgever is gehouden RC Security onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Tevens dient de opdrachtgever RC Security te informeren over situaties die mogelijk een gevaar kunnen opleveren voor RC Security.
7.7. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het RC Security onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever dient RC Security de gelegenheid te geven de overeenkomst uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheid) eisen.
7.8. Indien RC Security gedurende de opdracht sleutels of toegangscodes van het object kwijtraakt, dan stelt RC Security de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Na deze melding is de opdrachtgever verplicht onverwijld zorg te dragen voor vervanging van de sloten en/of toegangssystemen en de nieuwe sleutels of toegangscodes aan RC Security ter beschikking te stellen.
7.9. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een goedwerkend alarmsysteem, voor het op juiste wijze gebruiken van het systeem en voor het tijdig in- en uitschakelen van dit systeem.
7.10. De opdrachtgever vrijwaart RC Security voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

8.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, dan kan dat tot meerkosten leiden. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.
8.2. Indien het door de opdrachtgever beoogde resultaat alleen door het verrichten van meerwerk door RC Security kan worden gerealiseerd, dan zal RC Security in overleg treden met de opdrachtgever over het te verrichten meerwerk en de vergoeding daarvoor.

Artikel 9. Honorarium

9.1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, dan zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van RC Security. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van RC Security, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
9.2. RC Security is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan RC Security, dat in redelijkheid niet van RC Security mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9.3. RC Security is gerechtigd haar uurtarieven te wijzigen. De opdrachtgever zijnde een consument is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
9.4. RC Security zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. RC Security zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9.5. De kosten voor alarmopvolging worden ook aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien er sprake is van een zogenaamd vals alarm.

Artikel 10. Klachten en verjaring

10.1. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn nadat de werkzaamheden zijn verricht aan RC Security kenbaar te worden gemaakt.
10.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever RC Security de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.
10.3. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens RC Security vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens RC Security kan aanwenden, met dien verstande dat voor de opdrachtgever zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 11. Annulering

11.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen: bij annulering 24 uur of langer voor de aanvang van de werkzaamheden: 20% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht; bij annulering korter dan 24 uur voor de aanvang van de werkzaamheden: 50% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht.
11.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 12. Facturatie en betaling

12.1. Facturatie geschiedt vooraf, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. De opdrachtgever dient de van RC Security ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
12.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan kan RC Security de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag is betaald. RC Security is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door deze opschorting. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting op de hoogte gesteld.
12.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan is de opdrachtgever, na door RC Security ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat.
12.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van RC Security op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1. RC Security is bevoegd werkzaamheden op te schorten / de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
13.2. Voorts is RC Security bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3. RC Security is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst RC Security ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
13.4. RC Security is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. RC Security kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15; enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2. RC Security kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storingen of gebreken aan het alarmsysteem van de opdrachtgever en/of de verbinding, door welke oorzaak ook. Tevens is RC Security niet aansprakelijk voor het niet dan wel niet naar behoren functioneren van de door de opdrachtgever ingeschakelde meldkamer.
14.3. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RC Security gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van RC Security daardoor direct of indirect ontstaan.
14.4. RC Security is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RC Security is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
14.5. De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die RC Security lijdt of die door RC Security ingezette medewerkers lijden ontstaan als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan hij RC Security niet in kennis heeft gesteld.
14.6. RC Security aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van RC Security in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. RC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door RC Security op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
14.7. RC Security is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.8. Indien RC Security aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RC Security beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RC Security gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RC Security beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RC Security of haar ondergeschikten.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van RC Security liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van RC Security; het verbranden van middelen van vervoer van RC Security, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
15.2. In geval van overmacht zal RC Security niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel RC Security als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
15.3. Voor zover RC Security ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RC Security gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. De intellectuele eigendomsrechten op door RC Security verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software e.d. blijven berusten bij RC Security. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RC Security worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3. Op elke overeenkomst tussen RC Security en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en RC Security worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RC Security gevestigd is. Indien RC Security een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.